คณะกรรมการ

อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล
ดร.ณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
นางเพชรรัตน์ สินอวย
แพทย์หญิงลัดดา ดำริการเลิศ
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ
นางสาวศิริพร อัญญณรงค์กุล
ดร.สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์
นายนัทธี ฤทธิ์ดี
ดร.สมสุณีย์ ดวงแข
นางฉันทิชา ศรีโยธิน
นางสาวสดศรี ทับสุทธิ์
นายชินกฤต คงเจริญพร