Loading...

บริการวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไป

          งานพัฒนาคนและองค์กร มีภารกิจหลักในการดำเนินการจัดอบรมให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับ มุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังมีการวิเคราะห์หาความจำเป็นในการอบรม (Training Need) เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ในแต่ละปีเพื่อนำผลการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอบรมใหม่ ๆ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต งานพัฒนาคนและองค์กร แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ

          1. หมวดบริการวิชาการทั่วไป (Public Training) มีหน้าที่จัดอบรมให้กับหน่วยงานและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งหลักสูตรอบรมมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว มากกว่า 70 หลักสูตร โดยแบ่งหลักสูตรอบรมออกเป็น 8 หมวด ประกอบด้วย
     1.1 หมวดหลักสูตรสำหรับนักบริหาร เช่น
          - หลักสูตร “แบบอย่างแนวปฏิบัติชั้นเลิศในด้านทรัพยากรมนุษย์” (Best Practices in HR)
          - หลักสูตร “ การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”
     1.2 หมวดการบริหารและการจัดการทั่วไป เช่น
          - หลักสูตร “ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI”
          - หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ”
          - หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน”
          - หลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ์”
          - หลักสูตร “กลยุทธ์และเทคนิคการตัดสินใจและแก้ปัญหาของนักบริหาร”
     1.3 หมวดพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้บังคับบัญชา เช่น
          - หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาหัวหน้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน}”
          - หลักสูตร “เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน” (COACHING TECHNIQUE)
          - หลักสูตร “ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ” (Leadership Development)
     1.4 หมวดพัฒนาระบบคิด เช่น
          - หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์” (Strategic Thinking)
          - หลักสูตร “การพัฒนาการคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน”
          - หลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงรุกด้วยทัศนคติบวก”
     1.5 หมวดจิตวิทยาและพัฒนาทีมงาน เช่น
          - หลักสูตร “การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
          - หลักสูตร “มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน”
          - หลักสูตร “EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน”
          - หลักสูตร “จิตวิทยาการบริหารเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”
     1.6 หมวดการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น
          - หลักสูตร “การสร้างความสุขในสถานที่ทำงานเพื่อความสำเร็จของงาน” (Happy Workplace)
          - หลักสูตร “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์” (Strategic Human Resource Development)
          - หลักสูตร “ความก้าวหน้าของการสรรหายุค 4.0: แหล่งและวิธีคัดเลือก” (Fast Forward to Recruitment 4.0: Sourcing & Selection Practices)
          - หลักสูตร “การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ”
     1.7 หมวดพัฒนาทักษะสำนักงาน เช่น
          - หลักสูตร “สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ”
          - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ”
          - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ”
          - หลักสูตร “การเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษสู่ความสำเร็จยุค THAILAND 4.0”
     1.8 หมวดการสื่อสาร พัฒนาทักษะการนำเสนอ การพูด และการเป็นวิทยากร เช่น
          - หลักสูตร “เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ”
          - หลักสูตร “เทคนิคการเขียนเพื่อนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ”
          - หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน”
          - หลักสูตร “กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ” (TRAIN THE TRAINER)

บริการวิชาการสำหรับเฉพาะองค์กร

          2. หมวดบริการวิชาการเฉพาะองค์กร (In-house Training) เป็นการจัดอบรมโดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารจัดการและด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งทักษะเฉพาะด้านของวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรหรือพัฒนางานขององค์กร ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงระบบงานในสายงานหนึ่งสายงานใดโดยเฉพาะ หรือการพัฒนาทั้งระบบงาน อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นได้ หลักสูตรที่สถาบันออกแบบขึ้นมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว เช่น

          - หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น / ระดับกลาง / ระดับสูง
          - หลักสูตร แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับธุรกิจการเงินการธนาคาร
          - หลักสูตร Human skill Based
          - หลักสูตร High Performance Supervisor : Leadership & Coaching Skill
          - หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560
          - หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
          - หลักสูตร สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ
          - หลักสูตร กลยุทธ์การเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Train the Trainer)
          - โครงการฝึกอบรมการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  เป็นต้น

          หน่วยงานที่สถาบันให้บริการ เช่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง, กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานศาลยุติธรรม, ศาลฎีกา, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์, สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ, สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.), บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท วิทยุการบิน จำกัด, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, บริษัท ซินเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นต้น

บริการสังคมและชุมชน

          งานบริการสังคมและชุมชนเป็นส่วนงานหนึ่งของสถาบัน ที่ทำหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะของกิจกรรมแบบให้เปล่า ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมสัมมนา อภิปราย การบรรยายพิเศษ และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  ซึ่งจัดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน ในการเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างสุขภาวะทางสังคม ส่งเสริมการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและการดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ตลอดจนการให้บริการความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นติดตามการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  และการเสริมสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งในระหว่างเครือข่ายต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อบริการสังคมและชุมชน

บริการวิจัยและวิชาการ

          ภารกิจด้านงานวิจัยของสถาบัน มีหลักการที่สำคัญคือการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้พัฒนาไปอย่างมีทิศทางตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศและเท่าทันกับโลก โดยมีงานวิจัยผ่านแหล่งทุนต่าง ๆ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน งบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และงบจากแหล่งทุนภายนอก นอกจากนี้สถาบันฯ ได้มีการจัดทำวารสาร HR intelligence เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการเผยแพร่ความรู้ นวัตกรรม และงานวิจัยในด้านทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ โดยวารสารได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI อยู่ในกลุ่มที่ 1

          สถาบันฯ มีผลงานวิจัยสำคัญที่ครอบคลุมทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ
• โครงการวิจัยชุด การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน (เด็กและเยาวชน, แรงงาน, นักวิชาชีพ)
• การรับเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ของผู้ประกอบการรุ่นใหม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
• การศึกษาคุณภาพชีวิตและการทำงานของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมการประมงและต่อเนื่องประมงในประเทศไทย
• การปรับตัวทางวัฒนธรรมของนักศึกษาชาติอาเซียนในมหาวิทยาลัยของไทย : กรณีศึกษา นักศึกษาชาวลาว และเวียดนาม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
• โครงการสำรวจการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
• ความคาดหวัง ปัญหา และอุปสรรคของนายจ้างต่อการจ้างงาน คนพิการ ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
• การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคแบบพอเพียงของแรงงานต่างเจนเนอเรชั่นในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
• การใช้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
• การศึกษาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุในครอบครัวแหว่งกลางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย
• การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับการสนับสนุนจาก กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์
• การศึกษาทัศนคติของผู้สูงอายุที่มีต่อพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ของผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
• การรับรู้ทางสังคมเกี่ยวกับการตีตราทางสังคมและการเผชิญปัญหาการตีตราทางสังคมของเด็กและเยาวชนกระทำผิดหลังจากได้รับการปลดปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน