หลักสูตร เทคนิคการจัดทำ TOR ที่มีประสิทธิภาพ (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 6-7 ธันวาคม 2565

หลักสูตร การบริหารโครงการในยุค 4.0 (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565

หลักสูตร แนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 8 ธันวาคม 2565

ภาพกิจกรรม