บริการของหน่วยงาน

OUR SERVICES

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุมที่เป็นเลิศ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร ออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรม