หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย ปี 2565 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29-30 มิถุนายน 2565

หลักสูตร OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565

หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2565

หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพ (ออนไลน์) ปี 2565 รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

ภาพกิจกรรม