Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอยกเลิกหลักสูตรการอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 หลักสูตร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอยกเลิกหลักสูตรการอบรม ณ จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 5 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดอบรม

หลักสูตร การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 10  และ หลักสูตร เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (สถาบันจัดให้แก่ข้าราชการศาลฎีกา)

รายละเอียด
เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท  อัตราค่าจ้าง 23,630 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 17 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ...

รายละเอียด
หลักสูตรอบรมใบอนุญาตขับขี่

เป็นการจัดอบรมภาคทฤษฎีให้แก่ผู้ที่ต้องการสอบขอมีใบขับขี่  หรือการขอต่ออายุใบขับขี่เมื่อผ่านการอบรมสามารถนำหนังสือรับรอง  ไปยื่นขอสอบตามกระบวนการสอบกับกรมการขนส่งต่อไป  ซึ่งจัดเฉพาะการอบรมให้แก่ผู้ขอใบขับขี่ของรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถสามล้อ ส่วนรถสาธารณะต้องติดต่อกับกรมการขนส่งทางบก

รายละเอียด

ภารกิจ

วิจัยและวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับมอบหมาย จัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของหน่วยงาน การทำสัญญารับทุนวิจัย การติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือวิชาการ การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ การเห็บรวบรวมผลงานวิจัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวารสาร HR intelligence และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาคนและองค์กร

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์หาความต้องการอบรม (Training Need) และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (In-house Training) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และโครงการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการสังคมและชุมชน

มีอำนาจหน้าที่ให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกเพศและวัยเป็นการให้บริการแบบไม่หวังผลกำไร ในลักษณะโครงการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ หรือการอภิปราย โดยจัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน การให้บริการความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารจัดการ

ดำเนินการด้านงานธุรการและบุคคล ด้านแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

งานแถลงข่าวเปิดตัว "โรงเรียนผู้สูงอายุ" และคอร์ส "รีเทรนนิ่ง"

 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "โรงเรียนผู้สูงอายุ" และคอร์ส "รีเทรนนิ่ง" นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานและพูดถึงเนื้อหา หลักสูตรต่างๆที่นำมาสอดแทรกการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้

More Detail
หลักสูตร“เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 23

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร“เทคนิคการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 23 วิทยากร : อาจารย์สมชาย หนองฮี อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้ให้ผู้เข้าอบรมนั้น สามารถแสดงความคิดของตนเอง ร่วมแชร์ความคิดระหว่างเรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อทราบถึงข้อมูลที่ผู้เข้าอบรมคาดหวัง

รายละเอียด
หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 26

วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : ศิลปะการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) รุ่นที่ 26 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาวุฒิ พีรพรวิทูร โดยการอบรมครั้งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเปป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมจะได้แนวคิดในด้านภาวะผู้นำเพื่อความเป็นเลิศที่สามารถปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตนเอง พร้อมยังมีการ work shop เพื่อให้ผู้อบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหา และนำมาประยุกต์ใช้ใ้ห้เกิดประโยชน์ในการทำงานสร้างความสำเร็จ
ให้กับตัวเองและองค์กรต่อไป

รายละเอียด
เรื่อง “รักษากายด้วยการกดจุดหยุดอาการ”

 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการสังคม เรื่อง “รักษากายด้วยการกดจุดหยุดอาการ” และ เรื่อง “ท่าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” บรรยายโดย : นาวาอากาศโท นายแพทย์อุดม เกียรติวิชญ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (นายแพทย์ 9) คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์ โดยหลักสูตรทั้งสองนี้เป็นโครงการที่จัเขึ้นแบบให้เปล่ากับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับทางสถาบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนั้นสามารถนำความรู้ที่ได้จากสถาบัน นำกลับไปใช้ประโยชน์กับตนเองและสังคมต่อไป

รายละเอียด

บริการ