Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างและพัฒนาคนในอนาคต”ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านกระบวนการนำเสนอในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย อีกทั้งเพื่อใช้ความรู้ความสามารถของนิสิต นักศึกษา ทางด้านการผลิตสื่อมัลติมีเดียสร้างผลงาน
ในการนี้ จึงขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย เพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศจำนวน 30,000 บาท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานพัฒนาคนและองค์กร สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02 613 3302-3 หรือติดต่อคุณพีรณัฐ ศิริวัชราวงศ์ 08 6866 4060 และคุณวิมลรัตน์ ส่องแสงวิจิตร 08 9298 2416 ได้ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ขอยกเลิกหลักสูตรการจัดอบรมประจำเดือนตุลาคม จำนวน 1 หลักสูตร

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอยกเลิกการจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 82” วันที่ 11-12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์

รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการอบรม

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาครัฐ รุ่นที่ 22"

รายละเอียด
(เพิ่มเติม) หลักสูตรอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ขอเพิ่มเติมรายชื่อหลักสูตรการอบรมประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

รายละเอียด

ภารกิจ

วิจัยและวิชาการ

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณจากแหล่งทุนต่างๆ ดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือได้รับมอบหมาย จัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของหน่วยงาน การทำสัญญารับทุนวิจัย การติดตามงานวิจัยที่ได้รับทุน การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยหรือวิชาการ การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือวิชาการ การเห็บรวบรวมผลงานวิจัย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ โครงการวารสาร HR intelligence และปฎิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

พัฒนาคนและองค์กร

มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการจัดทำโครงการ การวิเคราะห์หาความต้องการอบรม (Training Need) และการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว การจัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมทั้งจัดโครงการอบรมให้แก่หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน (In-house Training) จัดโครงการฝึกอบรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่บุคคลทั่วไปทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และโครงการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาคนและองค์กร งานวิเคราะห์และติดตามประเมินผลในลักษณะของโครงการเลี้ยงตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการสังคมและชุมชน

มีอำนาจหน้าที่ให้บริการความรู้แก่ประชาชนทุกระดับโดยไม่เลือกเพศและวัยเป็นการให้บริการแบบไม่หวังผลกำไร ในลักษณะโครงการฝึกอบรม สัมมนา การบรรยายพิเศษ หรือการอภิปราย โดยจัดเองและร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเครือข่ายต่างๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกับสถาบัน การให้บริการความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

การบริหารจัดการ

ดำเนินการด้านงานธุรการและบุคคล ด้านแผนและงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด้านสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน

 หลักสูตร : เทคนิคการฝึกสอนแนะนำงาน (Coaching Technique) วิทยากร : อาจารย์อภิชัย สุทธาโรจน์ อบรม ณ ห้องประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดอบรมให้กับสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา 

More Detail
หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58

 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จ รุ่นที่ 58 วิทยากร : ดร.สุรชาติ กิ่มมณี อบรม ณ ห้องประชมุ ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพราะเป็นหลักสูตรที่เน้นความสำคัญของการบริหารงานและเวลา พร้อมมีการแลกเปลี่ยนคำถาม - คำตอบในหัวข้อประเด็นต่างๆที่ผู้เข้าอบรมสนใจ เพื่อให้เกิดแนวคิดคำตอบในรุปแบบใหม่ และนำความรู้กลับไปประยุกต์กับงานตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด
หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6

 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุ่นที่ 6 วิทยากร : ดร.อธิคม เกียรตวิรกาญจน์ อบรม ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครับและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่ทางอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการปรับปรุงกระบวนงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์จะเน้นแนวคิดแบบใหม่โดยการให้ผู้เข้าอบรมนั้นร่วมกัน work shop กับโจทย์และปัญหาต่างๆที่ตนเองได้รับ เพื่อออกมานำเสนอถึงแนวคิด วิเคราะห์ การปรับปรงแก้ไขของแต่ละกลุ่มให้ผลงานนั้นๆออกมามีประสิทธิภาพ และนำความรู้ที่ได้จากอบรมครั้งนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่องานตนเองและพัฒนาคนและองค์กรต่อไปครับ

รายละเอียด
หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30

 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร : การบริหารบุคคลอย่างไรให้งานได้ผลคนเป็นสุขและมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 30 วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรอร วัดขนาด อบรม ณ หอ้ งประชุม ประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการอบรมหลักสูตรนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดี เพราะเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ได้แนะแนวแนวคิดใหม่ๆให้ตรงกับความต้องการของผู้อบรม พร้อมทั้งมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรมนั้นได้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการ work shop ตามโจทย์ที่ได้รับพร้อมคำแนะนำจากอาจารย์และผู้เข้าอบรมเอง เพื่อนำผลงานที่เราเสนอในครั้งนี้กลับไปประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

รายละเอียด

บริการ