บริการของหน่วยงาน

OUR SERVICES

หลักสูตร ออกแบบ Infographic ให้โดนใจด้วย PowerPoint (ออนไลน์) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2566

หลักสูตร OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ออนไลน์) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 28-29 มีนาคม 2566

หลักสูตร การบริหารการบริการและการจัดการข้อร้องเรียนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 29- 30 มีนาคม 2566

หลักสูตร จิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 31 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรม