หลักสูตร งบการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 2

อบรมวันที่ 28-29 กันยายน 2566

หลักสูตร แนวคิดและหลักการใช้กฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร เทคนิคการออกแบบและจัดทำแบบฟอร์ม/เอกสาร PDPA ให้ชอบด้วยกฎหมาย (Onsite) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566

หลักสูตร การบริหารการบริการและการจัดการข้อร้องเรียนในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) ปี 2566 รุ่นที่ 3

อบรมวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2566

ภาพกิจกรรม