หลักสูตร กลยุทธ์การบริหารสัญญาภาครัฐอย่างมืออาชีพภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID-19)

อบรมวันที่ 20-21 ธันวาคม 2564 (Onsite)

หลักสูตร การพูดและนำเสนออย่าง Influencer (ออนไลน์) ปี 2564

รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 (Zoom Meeting)

หลักสูตร การบริหารโครงการในยุค 4.0 (ออนไลน์) ปี 2564

รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 13-14 ธันวาคม 2564 (Zoom Meeting)

หลักสูตร เทคนิคการตลาดออนไลน์สำหรับเจ้าของธุรกิจในยุคดิจิทัล (ออนไลน์) ปี 2564

รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2564 (Zoom Meeting)

ภาพกิจกรรม