ประวัติและความเป็นมา (HISTORY)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกันของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม กับ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560

โดยมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานเลขานุการสถาบัน เป็น 4 งาน ได้แก่

 1. งานวิจัยและวิชาการ 
 2. งานพัฒนาคนและองค์กร 
 3. งานบริการสังคมและชุมชน 
 4. งานบริหารสำนักงาน
วิสัยทัศน์ (VISION)

“ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเพื่อพัฒนาคนและสร้างความเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ (MISSION)

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มีภารกิจรับผิดชอบ ดำเนินการสร้าง พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ผ่านงานวิจัยและวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมและชุมชนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต บนรากฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)

NEXT

 • N     (Network Communication)
  • การสร้างเครือข่ายการทํางาน : การสร้างเครือข่ายการทํางานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในภายนอกองค์กร รวมถึงการมุ่งเน้นให้บุคลากร มีทักษะในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 • Ex   (Expertise)
  • การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตน ในการปฏิบัติงาน ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์
 • T     (Teamwork)
  • การทํางานเป็นทีม : การที่บุคลากรมีความรัก สามัคคีกัน ร่วมแรงร่วมใจในการทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

โดยในปี 2564 สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศในการ Reskill & Upskill ที่สามารถเข้ามาเพิ่มเติมความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยี หรือออนไลน์ ที่ช่วยลดข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่เรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ ผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า TU Next โดยมีคุณสมบัติเด่นในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 4 ด้านนั่นคือ Learn Anywhere Anytime, Class Networking , TU Certificate และ Easy for all devices